39

40Z REGIONU:

Česká Lípa - vzdálenost: 27 km

Severočeské město na řece Ploučnici s bohatým kulturním a obchodním životem. Novorenesanční radnice na náměstí. Vodní hrad Lipý. Augustiánský klášter. Muzeum.

Liberec - vzdálenost: 66 km

Město sportu pod Jizerskými horami. Známou dominantou je hora Ještěd s lanovkou a rozhlenou. Botanická zahrada. Krásná novorenesanční radnice. Množství zajímavých církevních památek.

Litoměřice - vzdálenost: 52 km

Historické město na Labi s krásným náměstím. Městská památková rezervace. Biskupství litoměřické diecéze. Barokní katedrála sv. Štěpána. Zemědělská a vinařská tradice. Vyhlídkový vrch Radobýl.

Terezín - vzdálenost: 50 km

Malé město nedaleko soutoku Labe s Ohří proslulé především historickou pevností z 18. století, která byla v době založení nejdokonalejším opevněním v Evropě. Významný památník obětem nacismu. Za druhé světové války sběrný tábor.

Šluknov - vzdálenost: 45 km

Nejsevernější české město s nově opraveným renesančním zámkem - prohlídkový okruh, zajímavé výstavy a infocentrum Šluknovska. Monumentální kostel svatého Václava. Areál křížové cesty. Křižovatka turistických cest.

Rumburk - vzdálenost: 38 km

Zajímavé město na hranicích s Horní Lužicí. Vesnická památková rezervace. Pěkné historické náměstí. Unikální areál Loretánské kaple (nejsevernější v Evropě). Křížová cesta a četné sakrální památky.

Pirna - vzdálenost: 44 km

Historické město na Labi v Sasku. Správní centrum Saského Švýcarska. Pěkné náměstí s řadou barokních a renesančních měšťanských domů. Hrad a zámek Sonnenstein. Městské muzeum. Labská promenáda.

Drážďany - vzdálenost: 79 km

Hlavní město Saska. Řada obnovených historických památek (Obrazárna Zwinger, saská státní opera Semperoper, Albertinum). Největší klenotnice v Evropě - Grünes Gewölbe. Množství muzeí a výstav. Zámek Pillnitz.

Bad Schandau - vzdálenost: 28 km

Malé lázeňské městečko na Labi. Výchozí místo do oblasti národního parku Saské Švýcarsko. Historické hotely. Aquapark. Turistický výtah na skalní vyhlídky. Výletní tramvaj údolím říčky Křinice.

Königstein - vzdálenost: 35 km

Jedna z největších skalních pevností v Evropě. Vojenský historický skanzen. Velmi zajímavá historie. Vyhlídka na skalnaté údolí řeky Labe. Druhá nejhlubší studna v Evropě. Kulturní festivaly.

Hohnstein - vzdálenost: 37 km

Městečko s hradem v Saském Švýcarsku nad říčkou Polenz. Radnice z roku 1688. Hrázděné a podstávkové domy. Muzeum. Loutkářská tradice.

Zittau (Žitava) - vzdálenost: 53 km

Rekreační město v Horní Lužici. Tradiční divadlo Gerharta Hauptmanna. Řeznická bašta s květinovými hodinami. Zoologická zahrada a zábavní park. Jezero Olbersdorfer See. Úzkokolejná lokálka do Lužických hor. Unikátní pískovcové kašny.

FROM THE REGION:

Česká Lípa - length: 27 km

The north Bohemian town on the Ploučnice river with rich cultural and business life. Neo-renaissance town hall on square. The Lipý water castle. Augustinian Monastery. Museum.

Liberec - length: 66 km

Sports town under the Jizera Mountains. Famous prominent is the Ještěd peak with cable car and observation tower. Botanical garden. Beautiful neo-renaissance town hall. Many interesting church sights.

Litoměřice - length: 52 km

Historical town on the Elbe with beautiful square. Town conservation area. Roman Catholic Diocese of Litoměřice. Baroque cathedral of St. Stephen. Agriculture and wine-growing tradition. The Radobýl scenic hill.

Terezín - length: 50 km

Small town near confluence of the Elbe and the Ohře River that is famous of its historical fortress from the 18.century which was the best bailey in Europe at the age of its estabilishing. Famous Memorial to the victims of the Nazi. In the World War II. Collecting camp.

Šluknov - length: 45 km

The northernmost Czech point with newly rebuild renaissance castle – interesting exhibitions and information centre of the Šluknov Hook. Monumental church of St.Vencesla´s. Area of Stations of the Cross. Crossway of touristic ways.

Rumburk - length: 38 km

Interesting town on borders with Horní Lužice. Village conservation zone. Beautiful historical square. Unique place of Loreto Chapel (the northernmost point in Europe). Stations of the Cross and many sacral sights.

Pirna - length: 44 km

Historical town on the Elbe River in Saxon. Administration centre of Saxon Switzerland. Beautiful Square with many baroque and renaissance burgher´s houses. Castle Sonnenstein. Town museum. The Elbem promenade.

Drážďany - length: 79 km

The capital Saxon´s town. Many renovated historical sight (picture gallery Zwinger, Saxon´s state opera Semperoper, Albertinum). The biggest historic treasure chamber in Europe - Grünes Gewölbe. Many museums and exhibitions. Tha Pillnitz castle.

Bad Schandau - length: 28 km

Small bad town on the Elbe River. Starting place to the national park Saxon Switzerland area. Historical hotels. Aquapark. Tourist lift to the rock lookouts. The tram trip through the Křinice River valley.

Königstein - length: 35 km

One of the biggest rock forts in Europe. Military historical open-air museum. Very interesting and rich history. Scenic view of rocky valley of the Elbe. The secong deepest watter well in Europe. Cultural festivals.

Hohnstein - length: 37 km

Small town with castle in Saxon Switzerland above the Polenz brook. Town hall from the year 1688. Half-timbered houses. Museum. Marionette tradition.

Zittau - length: 53 km

Recreational town in Horní Lužice. Traditional theater of Gerhart Hauptmann. Butcher´s bastion with flower´s clock. Zoological garden and amusement park. The Olbersdorfer See Lake. Narrow gauge railway to Lusatian Mountains. Unique sandstone fountains.